Proses lantikan di bawah pengurusan Bahagian Governan terbahagi kepada Dua (2) kategori iaitu Pelantikan Pengurusan Tertinggi dan Pelantikan Pentadbiran Jawatan Akademik yang merangkumi staf akademik dan pentadbiran dalam Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pelantikan Jawatan Penguruan Tertinggi dalam Universiti Pendidikan Sultan Idris bermaksud proses pelantikan kakitangan termasuk staf akademik memegang jawatan pentadbiran di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jawatan Pengurusan Tertinggi merangkumi jawatan Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Pendaftar, Ketua Pustakawan, Bendahari dab Penasihat Undang-Undang

Pelantikan Jawatan Pentadbiran dalam Universiti Pendidikan Sultan Idris bermaksud proses pelantikan kakitangan termasuk staf akademik memegang jawatan pentadbiran di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jawatan Pentadbiran merangkumi jawatan Dekan, Pengarah, Timbalan Dekan, Timbalan Pengarah, Ketua Jabatan, Penyelaras dan Pengetua Kolej serta jawatan lain yang diwujudkan oleh Universiti dari semasa ke semasa bagi mengurus tugas-tugas pentadbiran (dan akademik di Fakulti), Pusat, Bahagian, Kolej Kediaman dan pusat-pusat tanggungjawab lain